Hotet om halshuggning födde konflikten.

Konflikter är bra.

Konflikter märks.

Konflikter är skapande.

De uppstår när saker och ting kolliderar, när mönster bryts och jämvikter går förlorade.

En konflikt som inte har kraften att få mot-tagaren att omedelbart uppmärksamma den, byta tankerum och fundera över vad den bety-der – är svag och därmed ingen riktig konflikt.

Betydelsen framgår oftast direkt, men ibland måste den få mogna fram i mottaga-rens inre.

Det här vet alla goda berättare. Orson Welles tillhörde en av de bättre. Och så här sa han om konfliktens betydelse:

»In Italy för thirty years under the Borgias they had warfare, terror, murder and blood-shed, but they produced Michelangelo, Leo-nardi da Vinci and the Renaissance. In Swit-zerland, they had brotherly love. They had five hundred years of democracy and peace, and what did that produce? The cuckoo clock.«

Konfliktens uppgift är att skapa uppmärk-samhet och sätta känslor i svallning.

Uppmärksamheten har ett pris.

Det är många som söker en plats i strålkas-

Tusen_och_en_natt

 .

tarljuset, men få kan betala priset. Det vanli-gaste, och allvarligaste, misstaget är att tro

att uppmärksamheten inte kostar något. Man tar den för given och tror att man är intres-santare än man faktiskt är.

Alla berättelser måste dramatiseras för att ha en chans att nå fram till sin mottagare. Konflikten är vårt sätt att bryta igenom den storm av information som ständigt angriper våra sinnen.

Det här vet man i Hollywood, men det är en insikt som är sällsynt i affärsvärlden.

En berättelse som inte ständigt kämpar för sin uppmärksamhet dör. Därför brukar längre berättelser bestå av en serie mindre sekven-ser, som alla bygger på samma enkla modell:

Scenen startar med en konflikt, som tvin-gar fram en rad händelser som gör att konflik-ten till slut får sin lösning, men också en vändpunkt som kastar in oss i en ny konflikt, som leder in i nästa sekvens. Och så vidare.

För varje runda ökar spänningen och våra förväntningar på upplösningen.

Det kan göras subtilt utan att vi tänker på det. Det kan också göras mer rättframt, då brukar vi kalla dem »cliffhangers«.

Konflikten räddade hennes liv.

»Cliffhangern« härstammar från det gamla