Tänk stil.

»When the messages become parity,

style becomes paramount.«

–Eugene Cheong

 .

Till sist vill jag utmana en av branschens mest seglivade föreställningar om kommu-nikation och idéer.

Är innehållet alltid viktigare än stilen?

Är en bra idé som är dåligt utförd en bra idé över huvud taget? Kan det till och med vara så att stilen är idén?

Om ord och kroppsspråk.

När vi människor kommunicerar använder vi oss av ord, tonfall och kroppsspråk. Vi tänker sällan på exakt hur vi gör, mer än att vi försö-ker få orden rätt. Och när de inte räcker till börjar vi förstärka med rösten och kroppen.

Det är åtminstone det vi tror.

Sanningen är att det är precis tvärtom.

Forskning visar att när människor kommu-nicerar med varandra utgör orden bara sju procent av kommunikationen. Medan kropps-språket står för femtiofem procent och rösten enbart trettioåtta procent.

Det betyder inte nödvändigtvis att stilen är viktigare än innehållet. Däremot visar det att

3M.Grey.896

 .

vad du än berättar är sättet du framför det på oerhört betydelsefullt för hur folk tolkar det.

Förstaintrycket är halva budskapet.

Det visuella intrycket är till stor del överfört innan mottagaren har tagit till sig ett enda ord av ditt innehåll.

Folk har nämligen en irriterande ovana att skapa sig en bestämd uppfattning om vem du är och vad som kännetecknar »just din typ« redan inom två sekunder. Resten av tiden går mest ut på att leta bekräftelser på vad de redan fått »veta«.

Och ju mer de tycker sig veta om dig, desto mindre benägna är de att ändra upp-fattning.

Men, det låter ju precis som fördomar…!

Det är exakt vad det är.

Med fördomar syftar vi på förutfattade meningar eller svepande generaliseringar om något, eller någon. Som de flesta vet påver-kar fördomar vårt tänkande och hur vi upp-fattar verkligheten.

Finns det meningsfulla fördomar?

Fördomar kan vara både bra och dåliga, men de är en realitet när det handlar om kommu-nikation och hur vi människor förhåller oss till världen.

Det råkar dessutom vara en värld som är